!DOCTYPE html> Chłodnia Łuków - RODO

Chłodnia Łuków Sp. z o.o.

RODO

Informacje o przetwarzaniu danych zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Informacje dotyczące ochrony danych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Przetwarzany Państwa dane osobowe wyłącznie na podstawie ustawowych przepisów.

Za przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialna jest: Chłodnia Łuków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łukowie, ul. Ogrodnicza 3 email w zakresie ochrony danych osobowych.

W celu zagwarantowaniu pełnej ochrony Państwa danych, a także swobodnego dostępu do niezbędnych informacji o procesach ich przetwarzania, a także przysługujących Państwu prawach Chłodnia Łuków Sp. z o.o. w Łukowie udostępnia Państwu adres e-mail, pod którym będę się Państwo mogli skontaktować z Administratorem w razie pojawienia się u Państwa pytań, wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych: odo(at)chlodnia-lukow.com.pl

Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:

Chłodnia Łuków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łukowie przetwarza dane osobowe głównie w celu wykonania umowy łączącej Państwa z Chłodnia Łuków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łukowie, świadczenia na rzecz Państwa usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto Chłodnia Łuków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łukowie może również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na nim jako Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Jak również Chłodnia Łuków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łukowie dokonuje przetwarzania Państwa danych w celach opartych na prawnie uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Cele szczegółowe tj:

- w celu realizacji zawartej umowy, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO — niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną, do czasu wygaśnięcia tej, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w związku z dochodzenia roszczeń, rozliczeniami, obsługi reklamacji i realizacji uprawnień konsumenckich
- w celach związanych z rozliczeniami podatkowymi i realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków sprawozdawczych, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO — niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
- bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub elektronicznego w związku z wykonaniem zawartych umów, obsługą sprzedaży lub realizacją zamówień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. - -- RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
- w celu realizacji Pani/Pana praw, aktualizacji Pani/Pana danych, prowadzenia bazy klientów łączącej dane z różnych systemów i źródeł, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
- w celach archiwalnych (dowodowych) oraz w celu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
- w celu marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach, promocjach i świadczonych usługach oraz składania ofert i propozycji zawarcia umowy i w tym zakresie do bezpośredniego kontaktu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub kontaktu telefonicznego na podany przeze numer telefonu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, zawarcia, a także świadczenia dla Państwa usług. W zakresie celów wynikających z obowiązków prawnych, zebranie danych przez Chłodnia Łuków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łukowie jest wymogiem ustawowym. Chłodnia Łuków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łukowie przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów.

Zgoda może być przez Państwa w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, których dokonano na jej podstawie do czasu jej cofnięcia.

Odbiorcy danych osobowych:

Chłodnia Łuków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łukowie może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na Chłodnia Łuków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łukowie obowiązków prawnych.

Czas przetwarzania danych:

Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn. przez okres realizacji umowy łączącej Chłodnia Łuków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łukowie z Państwem/świadczenia usług, a po jej wygaśnięciu/zakończeniu świadczenia usług przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (przeciętnie rok od upływu okresu przedawnienia).

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przysługujące Państwu prawa:

W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawa wynikające z przepisów RODO.
- sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
- usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
- ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nie usuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
- dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
- przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, Chłodnia Łuków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łukowie dołoży starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji prosimy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres Administratora Danych Osobowych.

Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

Stosujemy monitoring wizyjny na zasadach wynikających z RODO i jesteśmy administratorem danych z monitoringu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych.